Justo Conde

Justo Conde (Barcelona, 1974) va créixer a Sarrià i resideix a Sitges. Des de l’any 1982 carrega instruments, freqüenta locals d’assaig, pica pedra en bars de carretera i aprèn l’ofici de l’Rock and Roll envoltat de col·legues. Ha escrit articles d’opinió i realitzat programes de ràdio, sempre amb el Rock and Roll com a fil conductor. Va organitzar concerts i va gestionar programacions en diversos locals. Va fer de discjòquei i microfonista, de guardaboscos i conductor, de pintor i de bàrman. Va treballar en una serradora i va fer d’extra en un anunci. Actualment alterna la seva empresa d’audiovisuals i streaming amb l’ofici d’escriptor de cançons, gràcies al qual ha participat en l’enregistrament de més d’una dotzena de discos.

Justo Conde (Barcelona, 1974) creció en Sarrià y reside en Sitges. Desde el año 1982 carga instrumentos, frecuenta locales de ensayo, pica piedra en garitos de carretera y aprende el oficio del Rock and Roll rodeado de colegas. Ha escrito artículos de opinión y realizado programas de radio, siempre con el Rock and Roll como hilo conductor. Organizó conciertos y gestionó programaciones en diversos locales. Hizo de pinchadiscos y microfonista, de guardabosques y conductor, de pintor y de barman. Trabajó en un aserradero e hizo de extra en un anuncio. Actualmente alterna su empresa de audiovisuales y streaming con el oficio de escritor de canciones, gracias al cual ha participado en la grabación de más de una docena de discos.


Obres publicades a La Produktiva Books:

LPB10 – Ciudadano Rock and Roll (2021)